fbpx
Welcome to Glory Food Inc. !
Close
Walnut, CA, 91789 725 Brea Canyon Rd. Suite #3
(909)-468-3893, (909)-581-8822 sales@gloryfoodinc.com
HERBAL EXTRACTS SPECIFICATION
Andrographis(chuan xin lian) P.E.10%-98%
Anemarrhena (Zhi Mu) P.E.10:1
Angelica (Bai Zhi) P.E.10:1
Angelica (Dang Quai) P.E.10:1
Astragalus (huang Qi) P.E.10:1
Artemisia (Yin Chen Hao) P.E.10:1
Atractylodes (Bai Zhu) P.E 10:1
Aucklandia (Mu Xiang) P.E.10:1
Balloon Flower (Jie Geng) P.E.10:1
Biota Seed (Bai Zi Ren) P.E.10:1
Bitter Melon (Ku Gua) P.E.10:1
Black Garlic (SAC) P.E.10:1
Blighted Wheat (Fu Xiao Mai) P.E.10:1
Cactus (Chinese Hoodia) P.E.10:1
Cardamom (Sha Ren) P.E.10:1
Cassia Seed(Jue Ming Zi) P.E.4:1
Celery Seed (Qin Cai Zi) P.E.10:1
Cicada Molting (Chan Tui) P.E.4:1
Citrus Aurantium (Zhi shi) P.E.6%-30%
Concha Haliotidis (Shi Jue Ming) P.E. 10:1
CoQ10
Corn Silk (Yu Mi Xu) P.E.4:1
Dandelion (Pu Gong Ying) P.E.4:1-4%
Dendrobium(Shi Hu) P.E.10:1
Diosmin P.E.90%
Eleuthero Root(Ci Wu Jia) P.E.0.8%
Eyebright (Xiao Mi Cao) P.E.10:1 & Powder
Epimedium (Yin Yang Huo) P.E.5% Icariins & Powder
Gastrodia (Tian Ma) P.E.3:1
Ginger Root (Sheng Jiang) P.E.5% & Powder
Ginkgo Biloba (Yin Xing) USP39 P.E.24/6/1
Ginkgo Biloba (Yin Xing) P.E.24/6/5
Gotu Kola (Ji Xue Cao) P.E.5%-70%
Green Tea(Lv Ca) P.E.50%-95%
Hesperidin (Cheng Pi Dai) P.E.90%
Inulin (Jerusalem artichoke) P.E.90%
Job’s Tears (YiYi Ren) P.E.10:1
Jujube (Da Zhao) P.E.10:1
Kelp (Hai Dai) P.E.10:1
Licorice (Gan Cao) P.E.26% & Powder
Ligusticum (Chuan Xiong) P.E.10:1
Maca Root Powder
Milk Thistle ( Shui Fei Ji) P.E.80% & 4:1 & Powder
Mondo Grass (Mai Men Dong) P.E.10:1
Morinda Officinalis (Ba Ji Tian) P.E.10:1
Onion (Yang Cong) P.E.4:1
Oat Straw (Yan Mai Cao) P.E.10:1&20:1
Olive Leaf (Gan Lan Ye) P.E.10%
Pau D’ Arco P.E.4:1
Policosanol P.E.5%-99%
Phytosterol P.E.90%-95%
Pine Bark P.E.50%-95%
Pivet Fruit (Nu Zhen Zi) P.E.10:1
Poria Cum Pini Radice (Fu Shen) P.E.10:1
Prepared Soybean (Dan Dou Chi) P.E.10:1
Quercetin (Huai Hua Mi) P.E.95%
Radix Lithospermi (Zi Cao) P.E.10:1
Rehmannia (Di Huang) P.E.10:1
Reishi Mushroom (Ling Zhi) P.E.20%-35%
Resveratrol (Hu Zhang) P.E.20%-99%
Rhodiola Rosea (Hong Jing Tian) P.E.1%-3%
Rhodiola Salidrosided (Hong Jing Tian) P.E.1%-3%
Rhubarb Root (Da Huang)
St. John’s Wort P.E.0.3%
Scutellaria (Huang Qi) P.E.10:1
Senna Leaf (Fan Xie Ye) P.E.2%
Soy Isoflavones P.E.40%
Stevia Leaf (Tian Ye Ju) P.E.98%
Tribulus Terrestris(Ci Ji Li) P.E.40%-90% Saponins
Vitex (Man Jing Zi) P.E.10:1
Willow Bark ( Liu Pi) P.E.15%-98%
White Kidney Bean (Bai Yun Dou) P.E.10:1
Wolfberry (Go Ji) P.E.40%-50%
AMINO ACIDS
Ascorbic Acid
Caffeine Anhydrous
D-Cal-Pan (B5)
D-Glucuronolactone
Ethyl Vanillin
Inositol NF12
L-Lysine
OTHERS SPECIFICATION
Astaxanthin Natural 1%-5%
Green Lip Mussel Powder
TPGS (D-α-Tocopheryl Polyethylene Glycol Succinate)